Bill Morrow.

bill-morrow

Bill Morrow.

Fel entrepreneur o fri, mae Bill Morrow wedi bod yn creu, adeiladu a gwerthu busnesau am y 30 mlynedd diwethaf. Mae bellach yn aelod o Fwrdd Cynghori 14 o fusnesau; ac ar gyfer pob un mae angen iddo allu ateb tri chwestiwn syml.

Mae’n helpu’r cwmnïau hyn i godi cyfalaf, sef y darn hawdd, ond yn bwysicach fyth yn eu helpu i sefydlu eu busnesau fel eu bod yn parhau i fasnachu y tu hwnt i’r gwaith o godi’r arian.

Treuliodd Bill saith mlynedd gyntaf ei fywyd gwaith fel cyfrifydd gyda Virgin ac yna symudodd i fyd bancio buddsoddi yn Ninas Llundain. Sefydlodd a gwerthodd gwmni gwasanaethau ariannol rhyngwladol i un o fanciau Wall Street yn 2001. Ers hynny mae wedi bod yn gwneud buddsoddiadau

Yn fwyaf diweddar sefydlodd Angels Den sydd wedi tyfu i fod yn llwyfan angylion buddsoddi mwyaf Ewrop ac Asia, ac mae newydd gael ei enwi fel yr unigolyn mwyaf dylanwadol ym myd cyllid amgen gan City AM.

Mae Angels Den bellach yn gweithredu mewn 10 gwlad, o Fecsico i Qatar i Hong Kong. Mae dros 92% o bob busnes sydd wedi cael cyllid gan Angels Den ers 2007, mewn deg gwlad wahanol, yn dal i dyfu. Mae Angels Den yn gweld dros 100 o gynlluniau y dydd.

Mae Bill yn teimlo’n angerddol y dylai pob cyfle busnes cynyddol, credadwy, mewn unrhyw ran o’r byd, gael y cyfle i gael gafael ar gyllid. Ers sefydlu Angels Den yn 2007, mae wedi newid y rheolau ynghylch angylion buddsoddi.

Mae Bill yn falch o fod yn gatalydd ar gyfer newid ym myd busnes, gyda chryfder cymeriad i siarad ei feddwl, pa un ai’r ieuengaf o entrepreneuriaid newydd neu uwch swyddogion y llywodraeth sydd yn siarad ag ef. Mae’n siaradwr poblogaidd sy’n ysbrydoli ei gynulleidfaoedd gyda’i ymagwedd agored a’i benderfyniad i hyrwyddo angylion buddsoddi.

Mae Bill yn weledydd sy’n gallu torri drwy gymhlethdod a gweithredu mewn amgylcheddau busnes a diwylliannol sy’n newid yn gyflym.  Mae’n adeiladwr cydberthnasau sy’n creu effaith “fawr iawn” ac sy’n destun hoffter ac edmygedd y gymuned entrepreneuraidd ledled y byd. Mae’n gyflwynydd rhyfeddol sy’n annog pawb sy’n ei glywed i rannu yn ei ysbryd creadigol, entrepreneuraidd.

Mae Bill wedi rhedeg busnesau yn Llundain, Hong Kong, Singapore, Efrog Newydd, Rwsia a Dubai. Mae ei brofiad unigryw o gynorthwyo llywodraethau Hong Kong a Singapore i hyrwyddo entrepreneuriaeth yn eu gwledydd yn golygu ei fod mewn sefyllfa ddelfrydol i gefnogi diwylliannau entrepreneuraidd sy’n datblygu.