Stephen Fear.

stephen-fear

Stephen Fear.

Mae Stephen Fear yn entrepreneur, dyn busnes, dyngarwr ac awdur Prydeinig gyda 50 mlynedd o brofiad o fusnes rhyngwladol.

Erbyn hyn, mae gan Fear ymerodraeth o eiddo a diddordeb mewn nifer o ddiwydiannau, gan gynnwys technoleg werdd, gwestai, gofal preswyl a gweithgynhyrchu.

Mae Fear, y cyfeirir ato’n aml fel ‘The Phonebox Millionaire’, hefyd yn adnabyddus am fod yn Entrepreneur Preswyl a Llysgennad y Llyfrgell Brydeinig rhwng 2012 a 2016, swydd a oedd ym meddiant y diweddar Fonesig Anita Roddick, sylfaenydd y Body Shop.

Wedi’i eni ym Mryste, dechreuodd Fear fusnes yn 15 oed ar ôl darllen erthygl yn y Financial Times a fyddai’n effeithio ar y ffordd y byddai poptai diwydiannol yn cael eu glanhau. Defnyddiodd flwch ffôn coch ar y stad cyngor lle cafodd ei fagu a darbwyllodd gwmni o America i anfon cynnyrch ato i’w gwerthu yn y DU. Cyn pen dim, roedd yn masnachu gyda nifer o gwmnïau diwydiannol mawr o dan y brand ‘Easy Clean’. Bedair blynedd yn ddiweddarach, gwerthodd Fear ei fusnes cyntaf am £100,000 a buddsoddodd yr arian mewn eiddo.

Bellach mae’n Gadeirydd a Sylfaenydd Fear Group, sefydliad rhyngwladol y mae’n ei redeg gyda’i fab, Leon Fear. Mae gan Fear Group fuddiannau mewn hyrwyddo tir yn strategol, datblygu a buddsoddi mewn eiddo rhyngwladol.

Ar 24 Gorffennaf 2013, yn ystod seremoni yng Nghadeirlan Bryste, dyfarnwyd Doethuriaeth Gweinyddu Busnes er Anrhydedd iddo gan Brifysgol Gorllewin Lloegr am ei wasanaethau parhaus i entrepreneuriaid ac entrepreneuriaeth yn ystod y 40 mlynedd ddiwethaf. Yn ddiweddar, derbyniodd Fear wobr cyfraniad oes The Bristol Post ac roedd yn aelod o Gomisiwn Addysg a Sgiliau Bryste.

Mae Fear yn cyfuno gyrfa fusnes lwyddiannus gyda’i ddiddordebau dyngarol. Mae’n Noddwr Ambiwlans Awyr Lucy i Blant, sef elusen gofrestredig sy’n ymroi i ddarparu trosglwyddiadau awyr ar gyfer babanod a phlant sy’n ddifrifol wael yn y DU. Maen nhw’n cynnig cludiant awyr meddygol dewisol (wedi’i gynllunio) rhwng ysbytai lleol ac unedau gofal critigol arbenigol. Darperir y gwasanaeth am ddim i deuluoedd y plant dan sylw.

Mae Fear yn gyn-noddwr Heropreneurs, sy’n cefnogi ac yn cynghori personél y Lluoedd Arfog a’u partneriaid sydd am sefydlu eu busnesau eu hunain ar ôl gadael y lluoedd arfog. Ym mis Hydref 2014, cyhoeddwyd mai Fear oedd Noddwr yr elusen Emmaus – elusen sy’n ceisio lleihau digartrefedd sydd bellach â 24 o gartrefi drwy’r DU lle mae dynion a menywod sydd wedi dod yn ddigartref yn gallu dod o hyd, nid yn unig i loches ond i swydd ac ymdeimlad o gymuned. Ei Huchelder Brenhinol Duges Cernyw yw Noddwr Brenhinol Emmaus UK ac mae cyn-gennad Archesgob Caergaint, Terry Waite, yn Llywydd. Bu’n rhaid i Fear ymddiswyddo fel Noddwr Emmaus ym mis Ebrill 2016 oherwydd ymrwymiadau busnes sylweddol.

Yn ogystal, mae Fear yn awdur cydnabyddedig ac yn gyfrannwr rheolaidd i nifer o gyhoeddiadau yn y DU ac yn rhyngwladol gan gynnwys Business Matters, colofn fisol yn adran fusnes The Bristol Post, The Huffington Post, Urban Times, is4profit, Banc Barclays, Banc Lloyds a London Loves Business.

Mae Fear yn cyfrannu’n gyson i’r cyfryngau cenedlaethol, gan gynnwys The Financial Times, The Independent, The Daily Express, Sunday Times a’r Daily Mail, drwy roi ei farn ar amrywiaeth o faterion busnes, cymdeithasol a gwleidyddol. Ym mis Mawrth 2015, roedd Fear yn westai ar BBC Radio 5 Live gyda Stephen Nolan a Peter Tatchell yn trafod Etholiad Cyffredinol 2015 ac ymddangosodd mewn cyfweliad tudalen lawn a gyhoeddwyd ar dudalen ariannol y Financial Times (14 Mawrth 2015) yn y gyfres boblogaidd “My First Million”. Mae hefyd wedi bod yn destun nifer o erthyglau, gan gynnwys clawr blaen New Business a Talk Business yn ogystal â Business Matters a rhifyn Haf 2012 o gylchgrawn mewnol Cymdeithas Bancwyr Prydain, Balance.

Mae Fear yn feirniad profiadol ac mae wedi beirniadu Gwobrau CBI/Banc Lloyds (ddwywaith), a oedd yn cynnwys cyflwyno gwobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn. Mae Fear hefyd wedi beirniadu Gwobrau London Loves Business / Talent and Excellence ochr yn ochr â’r Farwnes Brady CBE, Charlie Mullins OBE, sylfaenydd Pimlico Plumbers yn Llundain a Phrif Weithredwr International Airlines Group, Willie Walsh. Mae cyfrifoldebau beirniadu eraill wedi cynnwys The Good Web Guide 2015, amrywiaeth o gystadlaethau llenyddol i blant, The Amazon Growing Business Awards 2016, yn ogystal â Gwobrau Entrepreneur NatWest Prydain yn 2017, 2018 a 2019.

Mae Fear yn siarad yn rheolaidd mewn digwyddiadau corfforaethol, arddangosfeydd a chiniawau, sy’n cynnwys sgyrsiau yn y Llyfrgell Brydeinig, Amgueddfa Victoria & Albert, Olympia a’r ExCel yn Llundain. Ym mis Tachwedd 2012, siaradodd Fear mewn sgwrs agoriadol ar gyfer Heropreneurs yng nghanol Llundain gyda’r Cadfridog Syr David Richards, pennaeth y Lluoedd Arfog ym Mhrydain. Yn 2013, cymerodd Fear ran mewn trafodaeth banel fel rhan o Fenter Prime ar gyfer pobl dros 50 oed gydag Esther Rantzen. Ym mis Rhagfyr 2014, traddododd Stephen y brif araith mewn cydweithrediad â South West Housing Initiative Ltd. (SWHI) mewn cyfarfod o’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol yn Nhŷ’r Cyffredin.